Aigiri Nandini Lyrics in Hindi

 

aigiri-nandini-lyrics-in-hindi

Aigiri Nandini Lyrics in Hindi

Singer: Rajalakshmee, Sanjay Composer: Traditional Lyrics: Adi Sankaracharya Music Producer / Arranger: Sanjay Chandrasekhar Sound Engineer: Mayur Bakshi VFX Producer: Shravan Shah Manager (Rajshri Music): Alisha Baghel Producer: Rajjat ​​Barjatya Copyrights and Publishing: Rajshri Entertainment Private Limited

Aigiri Nandini Lyrics in Hindi‘ Medhini’ is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasur Mardini is an incarnation of Goddess Durga which was created to kill the demon Mahishasur. ‘Aigiri Nandini‘ is addressed to Goddess Mahishasur Mardini.  

Aigiri Nandini Lyrics in Hindi

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्द नुते

गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।

भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते

त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते।

दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रिय वासिनि हासरते

शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते।

मधुमधुरे मधुकैटभ गञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुंड गजाधिपते

रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते।

निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते

चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते।

दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे

त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे।

दुमिदुमितामर धुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत दिङ्मकरे

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते

समरविशोषित शोणितबीज समुद्भव शोणित बीजलते।

शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके

कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हतावटुके।

कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते

कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते।

धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुत

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते

झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुर शिञ्जितमोहित भूतपते।

नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते

श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते।

सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते

विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते।

शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते

त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते।

अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते

सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले।

अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते

मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते।

निजगुणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे

प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे।

जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते

कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते।

सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे

अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्।

तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

कनकलसत्कल सिन्धुजलैरनु षिञ्चतितेगुण रङ्गभुवम्

भजति स किं न शचीकुचकुम्भ तटीपरिरम्भ सुखानुभवम्।

तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते

किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते।

मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे

अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते।

यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुतादुरुता पमपाकुरुते

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 

श्री श्री आदिशंकराचार्यविरचितम् महिषासुरमर्दिनिस्तोत्रम्,

Aigiri Nandini Lyrics in English

Ayi giri nandini nandhitha medhini

Viswa vinodhini nandanuthe

Girivara vindhya sirodhi nivasini

Vishnu Vilasini Jishnu nuthe

Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini

Bhoori kudumbini bhoori kruthe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Suravara varshini durdara darshini

Durmukhamarshani harsha rathe

Tribhuvana poshini Sankara thoshini

Kilbisisha moshini ghosha rathe

Danuja niroshini Dithisutha roshini

Durmatha soshini Sindhu suthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi Jagadambha Madambha Kadambha

Vana priya vasini Hasarathe

Shikhari siromani thunga Himalaya

Srunga nijalaya madhyagathe

Madhu Madure Mdhukaitabha banjini

Kaitabha banjini rasa rathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi satha kanda vikanditha runda

Vithunditha shunda Gajathipathe

Ripu Gaja ganda Vidhaarana chanda

Paraakrama shunda mrugathipathe

Nija bhuja danda nipaathitha khanda

Vipaathitha munda bhatathipathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha

Durdhara nirjjara shakthi bruthe

Chathura vicharadureena maha shiva

Duthatkrutha pramadhipathe

Duritha Dureeha dhurasaya durmathi

Dhanava dhutha kruithaanthamathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe.

Ayi saranagatha vairi vadhuvara

Veera varaa bhaya dhayakare

Tribhuvana masthaka soola virodhi

Sirodhi krithamala shoolakare

Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa

Mukharikruthatigmakare

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha

Dhoomra vilochana Dhoomra sathe

Samara vishoshitha sonitha bheeja

Samudhbhava sonitha bheejalathe

Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava

Tarpitha bhootha pisacha rathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Dhanu ranushanga rana kshana sanga

Parisphuradanga natath katake

Kanaka pishanga brushathka nishanga

Rasadbhata shrunga hatavatuke

Kritha chaturanga bala kshithirangakadath

Bahuranga ratadhpatuke

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nritya Rate

Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare

Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda

Parastuti tatpara vishvanute

Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura

Sinjitha mohitha bhootha pathe

Nadintha nataartha nadi nada nayaka

Naditha natya sugaanarathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi sumana sumana

Sumana sumanohara kanthiyuthe

Sritha rajani rajani rajani

Rajaneekaravakthra vruthe

Sunayana vibhramarabhrama

Bhramarabrahmaradhipadhe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Sahitha maha hava mallama hallika

Mallitharallaka mallarathe

Virachithavallika pallika mallika billika

Bhillika varga Vruthe

Sithakruthapulli samulla sitharuna

Thallaja pallava sallalithe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Avirala ganda kalatha mada medura

Matha matanga rajapathe

Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi

Roopa payonidhi raja suthe

Ayi suda thijjana lalasa manasa

Mohana manmatha raja suthe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kamala dalaamala komala kanthi

Kala kalithaamala bala lathe

Sakala vilasa Kala nilayakrama

Keli chalathkala hamsa kule

Alikula sankula kuvalaya mandala

Mauli miladh bhakulalikule

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kara murali rava veejitha koojitha

Lajjitha kokila manjumathe

Militha pulinda manohara kunchitha

Ranchitha shaila nikunjakathe

Nija guna bhootha maha sabari gana

Sathguna sambrutha kelithale

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kati thata peetha dukoola vichithra

Mayuka thiraskrutha Chandra ruche

Pranatha suraasura mouli mani sphura

Damsula sannka Chandra ruche

Jitha kanakachala maulipadorjitha

Nirbhara kunjara kumbhakuche

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika

Sarakaraika nuthe

Krutha sutha tharaka sangaratharaka

Sangaratharaka soonu suthe

Suratha Samadhi samana Samadhi

Samadhi Samadhi sujatharathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi

yo anudhinam sa shive

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya

Sa katham na bhaveth

Thava padameva param ithi

Anusheelayatho mama kim na shive

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kanakala sathkala sindhu jalairanu

Sinjinuthe guna ranga bhuvam

Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha

Thati pari rambha sukhanubhavam

Thava charanam saranam kara vani

Nataamaravaaninivasi shivam

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam

Sakalayananu kulayathe

Kimu puruhootha pureendu mukhi

Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe

Mama thu matham shivanama dhane

Bhavathi krupaya kimu na kriyathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva

Thvaya bhavthavyam ume

Ayi jagatho janani kripayaa asi

thatha anumithasi rathe

Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha

durutha pamapakarute

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini

Ramya Kapardini Shaila Suthe.

 Aigiri Nandini Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top